NỘI QUY Tiếp công dân của Trường Đại học Mở Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

            

  Số: 1471 /QĐ-ĐHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

      Hà Nội , ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân

của Trường Đại học Mở Hà Nội

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 

            Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;

  Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 535-TTg ngày 03/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;

  Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có Viện Đại học Mở Hà Nội được đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội;

            Căn cứ Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Nội quy tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo;     

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 431/QĐ-ĐHM ngày 4 tháng 12 năm 2015 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Nội quy tiếp công dân.

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Thanh tra, Trưởng các đơn vị thuộc Trường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- L­­­ưu: VT, P.TTr.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 Trương Tiến Tùng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                          

NỘI QUY

Tiếp công dân của Trường Đại học Mở Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1471/QĐ-ĐHM ngày 23 tháng4 năm 2019

của Trường Đại học Mở Hà Nội)

Điều 1. Những quy định chung

1. Địa điểm tiếp công dân

Phòng Thanh tra, Trường Đại học Mở Hà Nội (Phòng B1.4, nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Số điện thoại: 024 36230210.

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Lãnh đạo nhà trường tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.

- Phòng Thanh tra tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Quyền của công dân

a. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

c. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân.

d. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

đ. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch.

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

2. Nghĩa vụ của công dân

a. Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Viết đơn theo quy định của pháp luật hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

b. Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ, không được tự ý đi lại trong khuôn viên của nhà trường. Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cán bộ tiếp công dân, của nhà trường.

c. Trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại.

d. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

đ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người tiếp công dân

1. Quyền của người tiếp công dân

a. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền); hướng dẫn công dân viết đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

b. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người tiếp công dân

a. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

b. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày vào sổ tiếp công dân.

c. Giải thích, hướng dẫn cho công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

d. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý và thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

Điều 4. Các trường hợp từ chối tiếp công dân

1. Công dân không mang theo giấy tờ tùy thân.

2. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

4. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các điều kiện đảm bảo hoạt động tiếp công dân

            1. Nhà trường bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, chính sách, phương tiện phục vụ cho công tác tiếp công dân.

            2. Người tiếp công dân chuyên trách được tham gia bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân.

            3. Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện việc chỉ dẫn; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người tiếp công dân, khu vực tiếp công dân; phối hợp với cơ quan công an địa phương (khi cần thiết) và bố trí bảng niêm yết công khai lịch tiếp công dân.                                                           

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trương Tiến Tùng