PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA - NĂM 2020

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 PHÒNG THANH TRA

Số: 08/TTr

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra;

Căn cứ biên bản họp phòng Thanh tra ngày 17/02/2020 về việc thống nhất phân công nhiệm vụ cho cán bộ phòng Thanh tra,

Phòng Thanh tra phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong Phòng như sau:

         I. Bà Khổng Thị Uyên - Trưởng Phòng

1. Phụ trách chung các hoạt động của Phòng: Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Ký các văn bản, công văn của Phòng, ký nháy các văn bản, quyết định thanh tra, kiểm tra trình Lãnh đạo trường.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch.

3. Báo cáo công tác của phòng theo tuần, tháng, quý, năm và năm học.

4. Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra.

5. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch, thực hiện pháp luật, quy chế, quy định; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của khối các Phòng, Ban, Trung tâm.

6. Trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của phòng.

7. Tham gia vào các Đoàn/Tổ thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: Chủ trì việc lập kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra.

8. Cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục, chủ trì triển khai công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

9. Thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ và Ban chấp hành Công đoàn.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

        II. Bà  Vũ Thị Thịnh – Phó trưởng phòng

1. Tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.

2. Tham mưu giải quyết và lưu trữ hồ sơ về đơn thư, tiếp công dân.

3. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác giám sát của công chức, viên chức, người lao động đối với mọi hoạt động của Trường.

4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác, việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của khối các Khoa.

5. Phụ trách Website của Phòng.

6. Tham gia vào các Đoàn/Tổ thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: tham mưu lập kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; tham mưu xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra.

7. Theo dõi, cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục, tham gia công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

8. Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư chi bộ.

9. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

        III. Ông Nguyễn Thanh Sơn

1. Quản lý tài sản của phòng.

2. Theo dõi, cập nhật văn bản của cấp trên về giáo dục báo cáo Lãnh đạo phòng.

3. Tham gia vào các Đoàn/Tổ thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: xây dựng dự thảo kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra.

4. Ghi biên bản họp Chi bộ, theo dõi thu, chi đảng phí của Chi bộ.

5. Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

      IV. BàQuỳnh Mai

1. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Phòng: Thống kê, lưu trữ công văn đi, đến và các tài liệu liên quan đến các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

2. Thanh toán chi thường xuyên của phòng; thanh toán chế độ cho các Đoàn/Tổ thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư theo kế hoạch và đột xuất; thanh toán chế độ cho các đoàn công tác dự hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác thanh tra.

3. Tham gia vào các Đoàn/Tổ thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; tham gia xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra.

4. Cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục.

5. Thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ công đoàn: Chấm công và thanh toán lương tăng thêm hàng tháng, thu nộp đoàn phí công đoàn và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động Tổ công đoàn.

6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

         V. Ông Trịnh Tiến Hòa

1. Thực hiện công tác hành chính: Ghi biên bản các cuộc họp phòng; Lấy số, phô tô văn bản, tài liệu, bàn giao công văn cho các đơn vị; Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu cho các thành viên tham gia các Đoàn/Tổ thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư; Hàng ngày kiểm tra hòm thư góp ý, kiểm tra mail của phòng và tiếp nhận công văn đến báo cáo Lãnh đạo phòng. 

2. Đăng tin, bài, tài liệu lên Website của Phòng.

3. Thực hiện lập bảng thống kê về việc giải quyết đơn thư, tiếp công dân theo năm học; Tham gia thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện luật phòng chống tham nhũng.

4. Tham gia vào các Đoàn/Tổ thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: xây dựng dự thảo kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra.

5. Cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục.

6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

Trên đây là bản phân công nhiệm vụ tạm thời có thể thay đổi tùy theo tình hình của Phòng và yêu cầu Trường.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2020.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trường (để báo cáo);

- Đăng Website của Phòng;

- Lưu: P.TTr.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

                                                              

Khổng Thị Uyên