Một số hình ảnh hoạt động Thanh tra, kiểm tra năm 2019